Thực thi chính sách minh bạch TKT company

Post date: Jan 27, 2013 7:43:50 AM

Toàn thể nhân việc thực thi chính sách minh bạc của công ty TKT. Mọi người hoàn thành kí cam kết minh bạch trước ngày 1/1/2013